REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FODERO.EU Z DNIA 14.01.2019.

ROZDZIAŁ I ­

§ 1. Postanowienia wstępne


1)  Sklep internetowy Fodero , dostępny pod adresem internetowym www.fodero.eu , prowadzony jest przez Loerto Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766163 , o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP: 8982247900, REGON: 382300460.

2)  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3)  Korzystanie ze  sklepu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2. Definicje


Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć´ następująco:

1)   Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2)   Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3)   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4)   Sprzedawca - Loerto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Józefa Chełmońskiego 12/ 15, kod pocztowy: 51 - 630, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766163 , o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP: 8982247900, REGON: 382300460.
5) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fodero.eu
6)   Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7)   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8)   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9)   Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10)   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
14) Projekt spersonalizowany – to produkt wykonywany na specjalne zamówienie klienta.
15) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
17) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna realizowana przez Sprzedawcę? za pośrednictwem poczty elektronicznej, umożliwiająca Klientowi automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie. Informacje wysyłane są Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
18) Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetowa w pamięci urządzenia.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1)  Adres Sprzedawcy: ul. Józefa Chełmońskiego 12/15, 51-630 Wrocław
2)  Adres e-mail Sprzedawcy:  shop@fodero.eu
3)  Numer telefonu Sprzedawcy:  +48 796 856 707
4)  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBANK: 94 1140 2004 0000 3402 7837 5186

5)  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6)  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 11-19  w dni robocze

§ 4.  Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologie? kaskadowych arkuszy stylowa CSS3,aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4) Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5) Głównym przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny produktami tekstylnymi  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
6)  Informacje zamieszczone na stronie  www.fodero.eu na temat oferty są zmienne i podlegają stałej aktualizacji przez Sklep.
7) Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad wykonanych z należytą starannością.
8) Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium całego świata.
9)   Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana będzie podana klientowi na drodze komunikacji mailowej.


ROZDZIAŁ II ­ PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ´

§ 6.Zakładanie Konta w Sklepie


1) Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, e-mail oraz hasło.
2) Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3) Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
7)  Klient, który złożył Zamówienie oświadcza, że:
a)  zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
b)  zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
c)  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep
8)   Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu.
9)   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
10)   Zamówienie złożone przez klienta poprzez stronę internetową www.fodero.eu  jest precyzyjnie opisane oraz pokazane za pomocą zdjęć lub grafiki.
11)   Klient może złożyć Zamówienie  kontaktując się? ze Sprzedawca? za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e­mail:  shop@fodero.eu w celu realizacji zamówienie indywidualnego, którego przebieg opisano § 8 Regulaminu
12)   Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysłana zostanie od Sprzedawcy wiadomość elektroniczna na podany w danych kupującego adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacja dotyczącą sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówionych produktów.
13)   Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto bankowe Sklepu podane w §10 Dostawa i płatność ust. 3 lub dokonać płatności w inny wybrany podczas składania zamówienia sposób


§8. Zamówienie indywidualne

1)   Poprzez zamówienie indywidualne rozumie  się zlecenie wykonania produktu, który nie jest dostępny w sprzedaży na stronie Sklepu, poprzez poprzez modyfikacje produktów dostępnych w sklepie nieuwzględnionych na stronach sklepu lub spersonalizowanego produktu.
2)   Aby złożyć zamówienie indywidualne niezbędny jest kontakt mailowy na adres  shop@fodero.eu o tytule „zamówienie indywidualne”, najlepiej poprzedzony kontaktem telefonicznym. Niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji w dalszej komunikacji, gdyż  jest to konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia. W przeciwnym razie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za możliwe powstałe niezgodności z tytułu braku ciągłości korespondencji.
3)   W opisie zamówienie indywidualnego niezbędne jest określenie niezbędnych danych wymaganych przez Sklep.
4)   Sklep skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia, potwierdzenia możliwości jego realizacji, podania wstępnej ceny realizacji produktu.
5)Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienie zgłoszonego indywidualnego z powodu braku możliwości jego realizacji.
6)   Czas wykonania zamówienia indywidualnego zależy od specyfikacji zamówienia i zostanie podany przez Sklep. W przypadku, kiedy czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż oczekiwany czas realizacji przez Klienta, Klient może zrezygnować z zamówienia o czym powinien poinformować Sklep w ciągu 48 godzin.
7)   Zamówienie zostanie przekazane do produkcji nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu opłaty za całość zamówienia.
8)   Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto bankowe Sklepu podane w §10 Dostawa i płatność ust. 3
9)   Klient składając zamówienie indywidualne jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie fotografii, filmu zawierającego gotowy, bądź zapisany w formie elektronicznej projekt i dowolne  wykorzystywanie wykonanych materiałów wizualnych w dowolnym miejscu i czasie przez Sklep


§9. Realizacja zamówienia

1)   Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.
2)   Złożone zamówienie będą realizowane najwcześniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zawarta sklep zaksięgował płatność na swoim koncie.
3) Czas wykonania zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
4)   Chwilą wykonania zamówienia zawartej w tej formie umowy sprzedaży jest dzień nadania przesyłki.
5)   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klienta są nieprawidłowe lub uniemożliwiają nawiązanie kontaktu z klientem
6)   Zamówienie, które nie zostało opłacone w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia, może zostać anulowane przez Sklep bez uprzedniego kontaktu z klientem. Umowę sprzedaży w takim przypadku uważa się za niezawarta.
7)   Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed dokonaniem płatności. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres:  shop@fodero.eu

§10. Dostawa i płatność

1)   Sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas procesu składania Zamówienia
2)   Sklep daje możliwość realizacji płatności za pomocą:
a) Zwykłego przelewu (wpłata na konto)
b) płatności elektronicznych i karty kredytowej
c) płatności przy odbiorze, jako przesyłki pobraniowej
d) płatności przy odbiorze osobistym
3)   W przypadku wyboru zwykłego przelewu płatności należy dokonać na konto:

W tytule wpisując numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego.
4)   Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi Serwis Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
5)   Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu proponowanych przez Sklep przy składaniu Zamówienia:
a)    Odbiór osobisty w mieście Wrocław po uprzednim kontakcie ze Sklepem, w celu ustalenia dnia i godziny odbioru;
b)    Przesyłka kurierska  realizowana przez firmę DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
c)    Przesyłka za pobraniem realizowana przez firmę DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
6)   Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionych produktów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej to 1-2 dni robocze
7)   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienia powstałe z powodów niezależnych od Sklepu, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
8)   W sytuacji, w której Klient  nie odebrał zamówionej i opłaconej przesyłki sprzedawca może wysłać ponownie przesyłkę. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do pokrycia kosztów, na które składają się koszty odesłania przesyłki oraz koszty ponownej wysyłki zamówienia.
9)   W przypadku uszkodzenia zamówionych produktów  w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z pozn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
10) Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

ROZDZIAŁ III ­ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i REKLAMACJE

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3) W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5) Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7) Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b)W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8) Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zamówione produkty są w stanie niezmienionym.
9) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w przypadku gdy Zamówione produkty są przygotowane według indywidualnej specyfikacji Konsumenta.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jako produkt spersonalizowany na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poz´n. zm)
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.   W przypadku zamówienia produktu spersonalizowanego Sklep może na wniosek klienta rozwiązać umowę sprzedaży, o ile nie została rozpoczęta procedura produkcji.
11.   Odstąpienie od umowy Klient powinien zgłosić pisemnie i wysłać za pomocą tradycyjnej poczty listem poleconym na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną na adres  poczty elektronicznej Sprzedawcy shop@fodero.eu w tytule wiadomości wpisując ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
12.   Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać zamówione produkty na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §3 niniejszego Regulaminu.

§12. Reklamacja i gwarancja

1)   Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2)   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3)   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4)   Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić´ w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub poczta? elektroniczna? na adres e­mail:  shop@fodero.eu w tytule maila należy wpisać´ „REKLAMACJA”.
5)   Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność produktów z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z po´z´n. zm. ).
6)   Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy ze sprzedawcą. Dane kontaktowe zostały podane w §3 niniejszego Regulaminu.
7)   Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z reklamowanym Produktem.
8)   Reklamowany produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §3 niniejszego Regulaminu.
9)   Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
10) Ograniczenie wskazane w ust. 9 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.
11) Konsument może żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
12) W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca
13) Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
14)  Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
15) W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
16) Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji, wniosku o ponowne wykonanie produktu , czy zwrotu zakupionego towaru w sklepie.


ROZDZIAŁ VI ­ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2) Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawie do ich poprawiania oraz usunięcia, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.
7) Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.


§14 Newsletter.

1)   Klient ma możliwość otrzymywania od Sklepu bezpłatnego Newslettera. Chęć otrzymania Newslettera klient może wyrazić podczas składania zamówienia lub poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej na stronie Sklepu.
2)   Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej e­mail: shop@fodero.eu

ROZDZIAŁ V ­ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1)   Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacja umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
2)   Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” ­ > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3)   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.
4)   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


§16.
1)   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2)   W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
3)   Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Sklep, bez podawania przyczyn.
4)   Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacja o ich dokonaniu.
5)   Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.
6)   Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
7)   Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§17.
1)   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto w naszym sklepie ?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło